ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2556
แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามประเภทวิชาตามจำนวนที่รับลงทะเบียน
และมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา  2552

แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามประเภทวิชาตามจำนวนที่รับลงทะเบียน

และมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2552

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/     สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม รวมทั้งสิ้น
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(ปวช.)
เครื่องกล  สาขางานยานยนต์ 144 104 169 417 417
โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ 12 12 20 44 44
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

89 79 107 275 275
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

39 34 87 160

 

160
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

สาขางานเครื่องมือกล

57 41 79 177 177
รวม 341 270 462 1073 1073
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)
สาขางานการบัญชี 99 72 75 246 246
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 117 127 192 436 436
รวม 216 199 267 682 682
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ปวช.)
สาขางานการโรงแรม 18 20 44 82 82
รวม 18 20 44 82 82
รวมทั้งสิ้น ปวช. 575 489 773 1824 1824
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(ปวส.)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 76 106 182 182
เทคนิคการเชื่อมโลหะ 5 5 5
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 56 119 175 175
สาขางานระบบโทรคมนาคม 20 23 43 43
สาขางานเทคนิคคอม 4 22 26 26
สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม 8 8 8
สาขางานช่างกลโรงงาน 35 35
รวม 191 283 439 439
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(ปวส.)
สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 76 167 236 236
สาขางานการบัญชี 75 81 157 157
รวม 151 248 393 393
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 14
รวม 14 14 14
รวมทั้งสิ้น ปวส. 14 14 14
รวมทั้งสิ้น ปวช. +  ปวส. 575 489 773 1824 356 531 887 2711