ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557
แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามประเภทวิชาตามจำนวนที่รับลงทะเบียน
และมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/     สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม รวมทั้งสิ้น
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(ปวช.)
เครื่องกล  สาขางานยานยนต์ 134 128 209 471 471
โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ 8 17 30 55 55
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

94 85 136 315 315
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

40 39 83 162

 

162
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

สาขางานเครื่องมือกล

122 54 65 241 241
รวม 398 323 523 1244 1244
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)
สาขางานการบัญชี 111 93 109 313 313
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 155 139 226 520 520
สาขางานธุรกิจค้าปลีก 15 15 15
รวม 281 232 335 848 848
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ปวช.)
สาขางานการโรงแรม 16 35 53 104 104
รวม 16 35 53 104 104
รวมทั้งสิ้น ปวช. 695 590 911 2196 2196
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม(ปวส.)
สาขางานเทคนิคยานยนต์ 62 107 169 169
เทคนิคการเชื่อมโลหะ 4 6 10 10
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 72 111 183 183
สาขางานระบบโทรคมนาคม 39 49 88 88
สาขางานเทคนิคคอม 55 33 88 88
รวม 232 306 538 538
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(ปวส.)
สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน 66 168 234 234
สาขางานการบัญชี 67 110 177 177
รวม 133 278 411 411
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 20 31 31
รวม 11 20 31 31
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   สาขางานการโรงแรม 4 8 12 12
   รวม 4 8 12 12
รวมทั้งสิ้น ปวส. 380 612 992 992
รวมทั้งสิ้น ปวช. +  ปวส. 695 590 911 2196 380 612 992

3188