ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558
แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามประเภทวิชาตามจำนวนที่รับลงทะเบียน
และมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา

สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  (ปวช.)

ช่างยนต์

ยานยนต์

122

108

138

368

368

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

70

81

109

260

260

ช่างเชื่อมโลหะ

โครงสร้าง

30

35

36

101

101

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

86

88

121

295

294

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

74

51

108

233

233

รวม

382

363

512

1,257

1,257

ประเภทพาณิชยกรรม  (ปวช.)

การบัญชี

การบัญชี

134

130

188

452

452

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

120

135

175

430

430

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกชื้อ

12

12

24

24

รวม

254

277

375

906

906

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (ปวช.)

การโรงแรม

การโรงแรม

55

15

64

134

134

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

รวม

55

15

64

134

134

รวมทั้งสิ้น  ปวช.

691

655

951

2,297

 

 

 

2,297

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  (ปวส.)

ช่างยนต์

เทคนิคยานยนต์

65

146

211

211

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

46

84

130

130

ช่างเชื่อมโลหะ

เทคนิคการเชื่อมโลหะ

5

15

20

20

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

58

125

183

183

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

36

95

131

131

รวม

210

465

675

675

ประเภทพาณิชยกรรม  (ปวส.)

การบัญชี

การบัญชี

77

167

244

244

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

57

124

181

181

รวม

       

134

291

425

425

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (ปวส.)
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ        

12

11

23

23

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (ปวส.)
การโรงแรม

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

7

8

15

15

รวม

7

8

15

15

รวมจำนวนทั้งสิ้น  (ปวส.)

 

 

 

 

363

775

1,138

1,138

รวมทั้งสิ้น  ปวช + ปวส

691

655

951

2,297

363

775

1,138

3,435