ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559
แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามประเภทวิชาตามจำนวนที่รับลงทะเบียน
และมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชา

สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  (ปวช.)

ช่างยนต์

ยานยนต์

104

101

159

364

364

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

62

68

130

260

260

ช่างเชื่อมโลหะ

โครงสร้าง

13

26

128

167

167

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

91

95

145

331

331

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

24

44

138

206

206

รวม

294

334

700

1,328

1,328

ประเภทพาณิชยกรรม  (ปวช.)

การบัญชี

การบัญชี

128

121

265

514

514

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

115

109

234

458

458

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกชื้อ

15

12

42

69

69

รวม

258

242

541

1,041

1,041

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (ปวช.)

การโรงแรม

การโรงแรม

40

45

67

152

152

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

 –

รวม

40

45

67

152

152

รวมทั้งสิ้น  ปวช.

592

621

1,308

2,521

2,521

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  (ปวส.)

ช่างยนต์

เทคนิคยานยนต์

78

105

183

183

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

55

95

150

150

ช่างเชื่อมโลหะ

เทคนิคการเชื่อมโลหะ

15

38

53

53

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

67

113

180

180

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

48

89

137

137

รวม

263

440

703

703

ประเภทพาณิชยกรรม  (ปวส.)

การบัญชี

การบัญชี

111

168

279

279

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

89

143

232

232

รวม

200

311

511

511

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (ปวส.)
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

17

18

35

35

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (ปวส.)
การโรงแรม

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

11

7

18

18

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

17

5

22

22

รวม

28

12

40

40

รวมจำนวนทั้งสิ้น  (ปวส.)

508

781

1,289

1,289

รวมทั้งสิ้น  ปวช + ปวส

592

621

1,308

2,521

508

781

1,289

3,810