ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560
แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตามประเภทวิชาตามจำนวนที่รับลงทะเบียน
และมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา

สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ปวส.1

ปวส.2

รวม

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  (ปวช.)

ช่างยนต์

ยานยนต์

110

121

148

379

379

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

87

54

103

244

244

ช่างเชื่อมโลหะ

โครงสร้าง

12

13

37

62

62

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

93

86

124

303

303

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

27

20

91

138

138

รวม

329

272

503

1,104

1,104

ประเภทพาณิชยกรรม  (ปวช.)

การบัญชี

การบัญชี

108

103

147

358

358

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

58

87

141

286

286

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกชื้อ

18

17

31

66

66

การตลาด

การตลาด

3

3

 

 

 

3

รวม

187

207

319

674

713

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (ปวช.)

การโรงแรม

การโรงแรม

38

24

46

108

108

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

12

12

12

รวม

50

24

46

120

120

รวมทั้งสิ้น  ปวช.

566

503

868

1,937

1,937

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  (ปวส.)

ช่างยนต์

เทคนิคยานยนต์

65

124

189

189

ช่างกลโรงงาน

เครื่องมือกล

56

113

169

169

ช่างเชื่อมโลหะ

เทคนิคการเชื่อมโลหะ

11

21

32

32

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

85

118

203

203

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

40

45

85

85

รวม

257

421

678

678

ประเภทบริหารธุรกิจ  (ปวส.)

การบัญชี

การบัญชี

140

143

283

283

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

72

126

198

198

การตลาด

การตลาด

3

12

15

15

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก

8

8

8

รวม

223

281

504

504

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (ปวส.)

สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18

19

37

37

ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  (ปวส.)

  การโรงแรม

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

20

25

45

45

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

12

16

28

28

รวม

527

498

868

1,937

32

41

73

62

รวมจำนวนทั้งสิ้น  (ปวส.)

530

762

1,292

1,292

รวมทั้งสิ้น  ปวช + ปวส

527

498

868

1,937

530

762

1,292

3,229